1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met Prachttekst.
2. Na datum van verzending of datum van ondertekening heeft de ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.

3. De overeenkomst wordt door Prachttekst bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
4. De ouder/verzorger/de cursist(e) stelt Prachttekst voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie enz.). Wanneer dit achterwege blijft, kan Prachttekst geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
5. Het lesgeld van 148,50 euro dient uiterlijk vóór aanvang van de vierde les overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL96 RABO 01719.90.676 t.n.v. Prachtkat in Doetinchem. Als omschrijving graag naam cursist(e) vermelden.
6. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) zijn.
7. De cursist dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch of per e-mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
8. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
9. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
10. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
11. Prachttekst heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met een uur kan worden verschoven en de startdatum met maximaal vier weken.
12. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor de einddatum ook zal verschuiven.
13. Prachttekst behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
14. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur op de leslocatie. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, aan door Prachttekst verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
15. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internet-aansluiting.
16. Ouder/verzorger dient toe te zien dat de cursist(e) minimaal 15 minuten per dag thuis oefent. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal Prachttekst contact met de ouder/verzorger/de cursist(e) opnemen.
17. Na les 12 zal Prachttekst adviseren over deelname aan het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen, krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus, een getuigschrift van Prachttekst. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis is geoefend.
18. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum-exameneis voldoet, en wel altijd thuis heeft geoefend, of indien de cursist(e) een getuigschrift heeft behaald, krijgt hij/zij de gelegenheid her-examen te doen. Hiervoor wordt 12,50 euro in rekening gebracht.
19. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden, zal naar een andere examenmogelijkheid worden gezocht.
20. Als de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij Prachhttekst. Dit kan schriftelijk, per brief, per e-mail of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door Prachttekst opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.